Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Aventurijn, gevestigd Prinses Beatrixlaan 8, 8091 AM Wezep alsmede Emmastraat 7, 8011 AE Zwolle, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68780672

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Aventurijn gedaan of aangedaan.

In deze voorwaarden wordt Aventurijn als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Mondelinge aanbiedingen door Aventurijn of haar/zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar/hem schriftelijk zijn bevestigd.

Tenzij anders is overeengekomen is Aventurijn gehouden haar/zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Aventurijn zijn niet bindend, voor zover ze door

de directeur van het bedrijf van Aventurijn niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Aventurijn ingehuurd personeel van derden of ZZP-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, wordt eerst bindend voor Aventurijn door haar/zijn schriftelijke bevestiging.nz

Elke met Aventurijn aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Aventurijn van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend ter harer/zijner beoordeling.

Opdrachtgever zal toestaan dat zo nodig Aventurijn informatie betreffende haar/hem opvraagt.

Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede

gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Aventurijn bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Aventurijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij Aventurijn of diens directeur (indien dit niet dezelfde persoon is) daarmee akkoord gaat.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Aventurijn aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden, laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aventurijn onverlet.

Algemene voorwaarden worden slechts door Aventurijn aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten

Op alle door Aventurijn verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt zij/hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Aventurijn.

De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Aventurijn en dienen op haar/zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte, handeling is de wederpartij een gefixeerde boete

verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Aventurijn om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Aventurijn

Aventurijn is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst volgens de wet WGBO. De overeenkomst van de WGBO blijft van kracht tenzij de klant verzoekt om aanpassingen daarin.

Aventurijn zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten.

Aventurijn behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aventurijn zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit

uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling

of een rechterlijke uitspraak Aventurijn verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of haar/zijn gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Aventurijn tijdig kan beschikken;

• Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals toestemming van BIG

geregistreerde deskundigen), zo nodig in overleg met Aventurijn.

 • Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.

• Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en andere

benodigdheden.

• Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; deze moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.

Aventurijn stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al haar/zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt.  Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Aventurijn te stoppen.            Aventurijn respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen.

Aventurijn stelt geen medische diagnoses. Dit artikel is ook van toepassing op gegeven behandelvoorschriften van de apotheek.

De opdrachtgever is verplicht om, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de

opdrachtgever, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit ter beschikking te

stellen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van

bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is zij/hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Aventurijn voortvloeiende schade en  kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient zij/hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Aventurijn door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Aventurijn het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.

De opdrachtgever dient Aventurijn van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever geeft Aventurijn toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen.

Artikel 10 | Prijzen

Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden

aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het

recht algehele verrekening te verlangen.

Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5% bedraagt, hebben beide

partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen

Tenzij anders is overeengekomen wordt van de goederen de normale handelskwaliteit geleverd en

verwerkt.

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de

beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de

levering worden genomen.

Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Aventurijn geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en

minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is

opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Door Aventurijn te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar/zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij/hij

verplicht de door Aventurijn reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is zij/hij gehouden tot een volledige vergoeding jegens Aventurijn van het reeds gepresteerde.

Opdrachtgever zal eveneens aan Aventurijn als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Aventurijn te vrijwaren tegen

vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Aventurijn zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Aventurijn schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Aventurijn schriftelijk in gebreke te stellen.

De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Aventurijn geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen, voor haar/zijn rekening en risico, te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Klacht

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren

op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Aventurijn terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg.

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Aventurijn wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek opgemerkt hadden kunnen worden, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.

Aventurijn dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren.

Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te

worden ondertekend.

Indien de klacht naar het oordeel van Aventurijn juist is, zal Aventurijn hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en

diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

Aventurijn is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

• Overmacht, zoals verder in Art.17 van deze voorwaarden is omschreven;

• Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die

door of vanwege haar/hem te werk zijn gesteld;

• Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel

biologische invloeden van buitenaf;

• Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Aventurijn is aansprakelijk, voor zover haar/zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan materieel en goederen, voor zover ontstaan door schuld van Aventurijn of van hen, die door Aventurijn te werk zijn gesteld op de aan Aventurijn opgedragen werk(en).

Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Aventurijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.

Aventurijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Aventurijn is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.

Aventurijn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke

werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst

van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Aventurijn of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Aventurijn, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Aventurijn, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Aventurijn overmacht op, die Aventurijn ontheft van haar/zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welke aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden.

Aventurijn is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer/zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten,

respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,

waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud

Zolang Aventurijn geen volledige betaling heeft ontvangen inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Aventurijn.

Indien de nalatige opdrachtgever haar/zijn verplichtingen niet nakomt, indien zij/hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd, heeft Aventurijn het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de

opdrachtgever verboden, zolang zij/hij niet aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal zij/hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal in geval van wanprestatie van de opdrachtgever Aventurijn het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer/zijner keuze.

De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Aventurijn eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar/zijn faillissement wordt aangevraagd, indien zij/hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar/zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar/zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij/hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Aventurijn op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden

gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer

te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar/hem verschuldigde rente, alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van

zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van

de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1%

per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met

niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.                 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 97,50 bedragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar/

zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien

opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen.

Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van

de opdracht voort te gaan, een naar haar/zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming

van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever

om de verlangde zekerheid te stellen, geeft opdrachtnemer het recht door middel van een

daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het

recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 21 | Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussenpartijen gesloten overeenkomsten, daaronder

begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, indien Aventurijn dit wenst, voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Aventurijn aanhangig worden gemaakt, voor zover

de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Aventurijn onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg(WKKGZ)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.